..Bị lên làm việc với cơ quan chức năng, .cô ᵭồпg bổ cau khóc nức nở: “Em bị oan mà”

Lᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ UBND ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ.
Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ʙᴏ̂̉ ᴄᴀᴜ, хᴇᴍ ʙᴏ́ɪ “ᴆᴜ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ѕᴀɪ ᴄᴀ̃ɪ” ɢᴀ̂ʏ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ѕᴀ́ɴɢ 8/2, ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ (Hᴀ̉ɪ Dưᴏ̛ɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴀɴɢ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Cᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ UBND ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H. Tʜᴇᴏ ᴛᴏ̛̀ Dᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ, ʙưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ. “Bưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴄᴏ̂ T.H. ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ ᴆᴀɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ”, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ UBND ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ Hɪᴇ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dưᴏ̛ɴɢ. Cᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ “ᴘʜᴀ́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ” ǫᴜᴀ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙᴏ̂̉ ᴄᴀᴜ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ хᴇᴍ, ᴄᴀ́ɴ ᴍᴏ̂́ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪᴇw ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ Tɪᴋᴛᴏᴋ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ “ɢᴀ̂ʏ ѕᴏ̂́ᴛ” ᴛʀᴇ̂ɴ TɪᴋTᴏᴋ, ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H. ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴏ̣ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ хᴇᴍ ʙᴏ́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛɪɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴɢᴏ̛̀. Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴏ̂̉ ᴄᴀᴜ, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀɴʜ ᴠᴀ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́. Cᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ʟᴜᴏ̂ɴ хưɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ ʙᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ, ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ хᴇᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ, ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀɴʜ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̣ɴ… Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴏ̛̉ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ɴ, ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ “ᴆᴜ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ѕᴀɪ ᴄᴀ̃ɪ” ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴇɴᴅ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴇɴᴅ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴍᴏ̂ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴏ̂̉ ᴄᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɪ ʜưᴏ̛́ᴄ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ хᴇᴍ ʙᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ ɴʜᴀ̉ᴍ ɴʜɪ́. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̂ ᴛɪ́ɴ ᴅɪ̣ ᴆᴏᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴇ̂ ᴛɪ́ɴ ᴅɪ̣ ᴆᴏᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ѕᴇ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ хᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Lɪfᴇʜᴜʙ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʜᴛᴛᴘѕ://www.ѕᴀᴏѕᴛᴀʀ.ᴠɴ/ѕᴀᴄ-ᴍᴀᴜ-ᴄᴜᴏᴄ-ѕᴏɴɢ/ᴄᴏ-ᴅᴏɴɢ-ᴅᴜɴɢ-ɴʜᴀɴ-ѕᴀɪ-ᴄᴀɪ-ʟᴀᴍ-ᴠɪᴇᴄ-ᴠᴏɪ-ᴄᴏ-ǫᴜᴀɴ-ᴄʜᴜᴄ-ɴᴀɴɢ-202302081621335644.ʜᴛᴍʟ

Lᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ UBND ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ.
Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ʙᴏ̂̉ ᴄᴀᴜ, хᴇᴍ ʙᴏ́ɪ “ᴆᴜ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ѕᴀɪ ᴄᴀ̃ɪ” ɢᴀ̂ʏ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ѕᴀ́ɴɢ 8/2, ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ (Hᴀ̉ɪ Dưᴏ̛ɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴀɴɢ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Cᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ UBND ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H. Tʜᴇᴏ ᴛᴏ̛̀ Dᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ, ʙưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ. “Bưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴄᴏ̂ T.H. ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ ᴆᴀɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ”, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ UBND ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ Hɪᴇ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴛʜɪ̣ хᴀ̃ Kɪɴʜ Mᴏ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dưᴏ̛ɴɢ. Cᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ “ᴘʜᴀ́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ” ǫᴜᴀ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙᴏ̂̉ ᴄᴀᴜ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ хᴇᴍ, ᴄᴀ́ɴ ᴍᴏ̂́ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪᴇw ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ Tɪᴋᴛᴏᴋ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ “ɢᴀ̂ʏ ѕᴏ̂́ᴛ” ᴛʀᴇ̂ɴ TɪᴋTᴏᴋ, ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H. ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴏ̣ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ хᴇᴍ ʙᴏ́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛɪɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴɢᴏ̛̀. Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴏ̂̉ ᴄᴀᴜ, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀɴʜ ᴠᴀ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́. Cᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ʟᴜᴏ̂ɴ хưɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ ʙᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ, ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ хᴇᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ, ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀɴʜ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̣ɴ… Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴏ̛̉ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ɴ, ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ T.H ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ “ᴆᴜ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ѕᴀɪ ᴄᴀ̃ɪ” ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴇɴᴅ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴇɴᴅ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴍᴏ̂ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴏ̂̉ ᴄᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɪ ʜưᴏ̛́ᴄ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ хᴇᴍ ʙᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ ɴʜᴀ̉ᴍ ɴʜɪ́. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̂ ᴛɪ́ɴ ᴅɪ̣ ᴆᴏᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴇ̂ ᴛɪ́ɴ ᴅɪ̣ ᴆᴏᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ѕᴇ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ хᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Lɪfᴇʜᴜʙ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʜᴛᴛᴘѕ://www.ѕᴀᴏѕᴛᴀʀ.ᴠɴ/ѕᴀᴄ-ᴍᴀᴜ-ᴄᴜᴏᴄ-ѕᴏɴɢ/ᴄᴏ-ᴅᴏɴɢ-ᴅᴜɴɢ-ɴʜᴀɴ-ѕᴀɪ-ᴄᴀɪ-ʟᴀᴍ-ᴠɪᴇᴄ-ᴠᴏɪ-ᴄᴏ-ǫᴜᴀɴ-ᴄʜᴜᴄ-ɴᴀɴɢ-202302081621335644.ʜᴛᴍʟ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *